Wedstrijd op Holidayline.be

De wedstrijd van Holidayline.be is toegankelijk voor iedereen, met uitzondering van de personeelsleden en inwonende familieleden van Holidayline NV. Holidayline NV houdt zich het recht voor personen te weigeren tot deze wedstrijd. Er kan alleen individueel ingeschreven worden. Door deelname aan de wedstrijd van Holidayline.be aanvaardt elke deelnemer onderstaand reglement, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van Holidayline.be.

Artikel 1. Organisatie

Dit reglement regelt de modaliteiten van de wedstrijd van Holidayline.be die gespeeld wordt op de respectievelijke site. Toezicht op het regelmatige verloop van de wedstrijd, op de strikte toepassing van het reglement, op het aanwijzen van de winnaar, het toewijzen van de prijs en het verzenden of overhandigen ervan wordt uitgeoefend door Holidayline.be.

Over het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling noch telefoongesprekken gevoerd. Holidayline.be kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door melding op de volgende website: www.holidayline.be. Holidayline.be kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de deelnemers op de hoogte te houden van latere acties die hen zouden kunnen interesseren.

Uw persoonsgegevens zullen nooit zonder uw toestemming verstrekt worden aan personen of bedrijven voor commerciŽle exploitatie. De wet van 25/05/2018 met betrekking tot de bescherming van de privacy wordt hierbij strikt gerespecteerd.

Uit alle inzendingen kiezen onze medewerkers de leukste foto of tip.

Artikel 2. Deelnemen

Deelnemen kan alleen via de website www.holidayline.be en elke deelnemer moet naam en e-mailadres invullen. De gegevens waarmee je deelneemt aan de wedstrijd moeten correct zijn. Elke deelnemer mag zoveel deelnemen aan de wedstrijd als gewenst.

Artikel 3. OVERMACHT / VOORBEHOUD

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

Holidayline.be kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer :

Holidayline.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beŽindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met zijn site.

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma's op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site van Holidayline.be en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.

Holidayline.be kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Holidayline.be behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Holidayline.be behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Niettemin is Holidayline.be niet verplicht alle ingezonden formulieren systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren van de winnaars.

Tijdens de wedstrijd kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht, wijzigingen, gepubliceerd worden tijdens de wedstrijd, na kennisgeving door Holidayline.be. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan onderhavig reglement.

Artikel 4. Verloop van de wedstrijd

Elke deelnemer moet minstens ťťn reistip of foto opladen over een bestemming die aangeboden wordt op www.holidayline.be. Het moeten originele foto's zonder auteursrechtelijke bescherming zijn en geen commerciŽle foto's van bijvoorbeeld hotels. Je ziet af van de auteursrechten op de foto's. Holidayline heeft het recht foto's te hergebruiken,

De winnaar zal individueel per e-mail verwittigd worden. Deze e-mail zal verstuurd worden naar het emailadres waarmee de deelnemer is geregistreerd. Indien deze niet correct blijkt te zijn en/of er niet wordt gereageerd op de mail binnen de vooropgestelde termijn, vervalt het recht op de prijs.

Artikel 5. Bepaling van de winnaars / Prijzen

De winnaar wordt gekozen door de medewerkers van Holidayline NV. Zij kiezen op 31/10/23 de leukste foto of reistip.

De prijs is niet inruilbaar tegen specien of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan derden. De waardebon wordt per mail verstuurd. Indien aan deze modaliteiten niet wordt voldaan binnen de daarvoor opgestelde termijn vervalt het recht op de prijs. Bij onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij de webbouwer of Holidayline.be zelf, beslist Holidayline.be autonoom over de manier waarop deze fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld.

De gewonnen prijs houdt in: een verblijf in de Eifel voor 2 personen (2 nachten met ontbijt in Wolffhotel ***). De trip kan opgenomen worden tot 31/10/24. Het verblijf dient minimum 3 weken voor vertrek aangevraagd te worden. Steeds volgens beschikbaarheid.

Artikel 6. Geschillen

Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat zij als winnaar met naam en woonplaats op de website of in andere media verschijnen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Holidayline.be. Niet voorziene gevallen worden behandeld worden door de organisatoren. Elke uitspraak is bindend.